Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Lakatos Csilla egyéni vállalkozó,(Lakatos Csilla, 1221, Budapest, Vadász forduló 41. Ev.: 50032224), az Aegon megbízott partnere által létrehozott Kutya-Cica Biztosítás Facebook oldal részére gyűjtött személyes adatok kezeléséről, érintve a Kutya-Cica Biztosítás lehetőségek fizetett facebook hirdetés alatti posztolókat és a Kutya-Cica Biztosítás Facebook oldal számára üzenetben érkező érdeklődőket

Lakatos Csilla egyéni vállalkozó, mint adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében.

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy hogyan használja fel Lakatos Csilla egyéni vállalkozó, a Kutya-Cica Biztosítás Facebook oldal létrehozója és kezelője a https://www.facebook.com/kutyacicabiztositas/weboldalon vagy a kutyacicabiztositas@gmail.com címre érdeklődés során megadott személyes adatait, és hogy milyen jogai vannak Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban.

Az adatkezelés kizárólag a https://www.facebook.com/kutyacicabiztositas/ oldalon vagy a kutyacicabiztositas@gmail.com címre az Ön által önkéntesen megadott adatok és az Ön kérése alapján történik.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés kizárólag a https://www.facebook.com/kutyacicabiztositas/ oldalon vagy a kutyacicabiztositas@gmail.com címre az Ön által önkéntesen megadott adatok és az Ön kifejezett kérése alapján történik

Az adatkezelés célja és a személyes adatok felhasználásának köre

Lakatos Csilla egyéni vállalkozó a https://www.facebook.com/kutyacicabiztositas/ oldalon vagy a kutyacicabiztositas@gmail.com címre megadott személyes adatait (név, e-mail cím) az Ön önkéntesen és tájékozottan megadott hozzájárulása alapján visszavonásig kezeli az alábbi célból:

  • a megadott személyes adatok közvetlen kapcsolattartás és üzletszerzés, piackutatás, továbbá üzleti kommunikáció, valamint elektronikus hirdetés céljából történő feldolgozása, nyilvántartása és a szolgáltatásainak az Ön részére közvetlen üzletszerzés útján történő felajánlása, - postai, illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS) telefonos, vagy egyéb telekommunikációs eszköz, valamint személyes megkeresés útján, továbbá, e-mail címére elektronikus hirdetés küldése.

Lakatos Csilla egyéni vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

•az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);

•a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény;

•a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM törvény);

•a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

Az Ön személyes adatainak továbbítására kizárólag az Ön hozzájárulása, illetve törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor jogában áll a https://www.facebook.com/kutyacicabiztositas/ oldalon vagy a kutyacicabiztositas@gmail.com címre megadott személyes adatainak jelen tájékoztatóban meghatározottak szerinti célból történő kezelését indoklás nélkül megtiltani, illetve a https://www.facebook.com/kutyacicabiztositas/ oldalon vagy a kutyacicabiztositas@gmail.com címre tett érdeklődését feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.

Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát Lakatos Csilla egyéni vállalkozó alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozatával teheti meg:

•e-mailben: csilla.lakatos@gmail.com
•postai úton: 1221 Budapest Vadász forduló 41 levelezési címre.

Az érintett jogai

Önnek az Info tv. rendelkezései szerint joga van ahhoz, hogy (i) tájékoztatást kérjen Lakatos Csilla egyéni vállalkozótól a személyes adatainak a helyesbítését, illetve törlését, zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amelyeket az alábbi elérhetőségeken jelezhet:

•e-mailben: csilla.lakatos@gmail.com

•postai úton: 1221 Budapest Vadász forduló 41 levelezési címre.


Felhívjuk szíves a figyelmét arra, hogy Lakatos Csilla egyéni vállalkozótól az Ön személyes adatairól csak személy azonosságának igazolása után ad tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőségek

Ön a jogainak megsértése esetén az Info tv-ben meghatározottak szerint az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

•cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.

•honlap: www.naih.hu

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával forduljon Lakatos Csilla egyéni vállalkozóhoz a fentebbi elérhetőségeken.Budapest, 2017.május 1